Välkommen!

Vi är legitimerade fysioterapeuter som har vår mottagning i kanten av Delsjöområdets gröna omgivningar på Lillatorpsgatan 18. Vi hjälper dig tillbaka oavsett om du är idrottsman, motionär eller har fysiska eller psykiska besvär relaterade till arbetsbelastning, sjukdom eller ålder. Vi har stor kunskap av fysioterapi för barn och ungdom. Vi erbjuder också Kognitiv beteendeterapi (KBT), stresshantering, mindfulness och yoga. Genom vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi stötta dig genom rehabiliteringsprocessen ur ett helhetsperspektiv.

Kompetens

Vi har lång erfarenhet av att behandla besvär från rörelse- och stödjeorganen och bred kompetens inom idrottsmedicin och ortopedisk rehabilitering. 

Vi är vidareutbildade inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), McKenzie-metoden, samt akupunktur och har som specialområde behandling av värk från nacke, rygg och leder. Vi är också specialiserade på behandling av huvudvärk och migrän.

Vi har en hög kompetens och tar snabbt och professionellt hand om barn och ungdomar som behöver olika former av fysioterapi.

Vi erbjuder Kognitiv beteende terapi (KBT), stresshantering och mindfulness som behandling av stressrelaterade sjukdomar, ångest/oro, fobier, depression, långvarig smärta/spänning, kriser, sömnproblem och vid postcovid.

Akupunktur är en flera tusen år gammal metod som härstammar från Kina. Legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter har efter vidareutbildning rätt att ge akupunktur mot smärta och vid vissa sjukdomstillstånd. I västvärlden skiljer sig förklaringsmodellen från den i kinesisk medicinsk. Vår förklaringsmodell bygger på de forskningsresultat som man hittills kunnat visa.

Sterila engångsnålar sätts i särskilda punkter och via tunna nervtrådar skickas impulser vidare till hjärnan. Hjärnan börjar producera bland annat endorfin som bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen i vävnaden där nålarna sitter.

MDT Står för Mekanisk Diagnostik och Terapi, men kallas också McKenziemetoden efter dess grundare Robin McKenzie, Nya Zealand.

Symtom från rygg, nacke eller andra leder kan bedömas utifrån MDT-konceptet. Efter frågor om bakgrunden till dina besvär kommer du att få göra specifika rörelser och pröva olika positioner.
Därefter kan dina besvär klassificeras och du kan få effektiva övningar mot smärtan.

Eftersom de flesta besvär från kroppens leder och muskler kommer tillbaka vid vissa belastningar, rörelser, sittande ställning mm är den stora vinsten att du får verktyg att förebygga problemen. Ibland måste dock manuella tekniker komplettera dina egna övningar. Du kommer också att få träna på att hitta din optimala hållning för att uppnå bästa möjliga resultat.

Metoden är spridd över hela världen. Kvaliteten säkerställs genom en internationell Examen i MDT. Metoden etablerades i Sverige på -90 talet.

Ortopedisk Manuell Terapi är en internationell specialistutbildning för sjukgymnaster som baseras på klinisk vetenskap. Metoden grundar sig på en helhetssyn av dig som patient. Efter en muntlig genomgång av bakgrunden till dina besvär gör vi en noggrann undersökning. Vi resonerar runt din hållning, nuvarande träning och arbetsställningar. Efter bedömningen får du ett individuellt anpassat träningsprogram samt vid behov behandling där vi använder oss av manuella tekniker.

Vi hjälper dig att hitta den hållning, arbetsställning samt den träningsmetod som passar dig bäst. I behandlingen ingår att ge dig kunskap om uppkomsten till dina besvär, så att du i möjligaste mån skall kunna förebygga dina problem.

På vår mottagning tar vi hand om barn och ungdomar som behöver olika former av fysioterapi. Vi erbjuder en hög kompetens och ett snabbt och professionellt omhändertagande av de barn och ungdomar som behöver sjukgymnastik.

Några av våra behandlingsområden:

 • Smärta/spänning i nacke och rygg
 • Spänningshuvudvärk och migrän
 • Torticollis
 • Post- operativ träning efter ortopediska skador
 • Idrottsskador
 • Reumatiska sjukdomar

Huvudvärk är ett vanligt besvär både hos vuxna och hos barn och ungdomar. De vanligaste formerna av huvudvärk är huvudvärk av spänningstyp och migrän. Huvudvärk kan förvärras av att man frekvent använder sig av smärtstillande läkemedel.

För den som lider av återkommande huvudvärk kan det vara till hjälp att under en period föra dagbok över sina besvär. Då kan man lättare hitta om det finns särskilda utlösande faktorer eller om huvudvärken återkommer vid särskilda tillfällen. Många med frekvent huvudvärk mår bättre av att sova och äta regelbundet, att motionera och att minska sin stress.

På friskrehab kan vi hjälpa dig att diagnosticera din huvudvärk samt att hitta metoder för att lindra och förebygga dina besvär. Avslappningsträning och stresshantering har i flertalet vetenskapliga studier visat sig vara effektivt vid huvudvärksbehandling.  Även akupunktur och anpassad fysisk träning för rörlighet, kondition och styrka kan reducera värkens frekvens och intensitet.

Stress är ett tillstånd av obalans mellan det som du eller omgivningen kräver av dig i förhållande till din upplevda förmåga- både psykiskt och fysiskt. Kroppens alarmsystem sätts då igång och reagerar med kamp/flykt beteende och om inte det fungerar, försöker” spela död” (uppgivenhet). Kroppens reaktion på stress kan bland annat yttra sig som muskelspänningar m.m.

Kortsiktigt kan dina symptom behöva lindras med hjälp av akupunktur, massage, taktil beröring och avslappning. På sikt behöver dock stressorer (det som triggar igång din stressreaktion) identifieras så att du i framtiden utvecklar din förmåga att bemöta vardagen mer balanserat. Då använder vi bland annat oss av avspänningstekniker, kroppsmedvetandeträning, mindfulness, struktur och planeringsfärdigheter, KBT och individuellt anpassad träning.

Behandlingen baseras på att du får en ökad insikt om hur stress påverkar oss både mentalt och fysiskt och dess bakgrundsmekanismer.

Kognitiv Beteendeterapi är en forskningsbaserad terapiform som har sin tonvikt på samspelet mellan individen och omgivningen samt individens tankar(kognitioner), känslor, beteenden och kroppens fysiologiska reaktioner. Fokus ligger främst på nuet och framtiden men för att få problemet begripligt kan man behöva titta tillbaka på vad som kan ha påverkat att problemet uppkommit.

Den bygger på ett nära respektfullt samarbete mellan patient och terapeut där bägge är aktiva och gemensamt sätter upp mål som man sedan arbetar mot. Varje möte har en klar struktur .Mellan mötena får du som patient möjlighet att träna på alternativa sätt att hantera ditt problem. Tillsammans gör ni löpande utvärderingar.

Terapin går ut på att du ska må och fungera bättre genom att förändra eller förhålla dig till tidigare problematiska tankesätt och beteenden så att dessa inte längre utgör ett hinder i livet.

KBT är ett paraplybegrepp som även innefattar Compassionfokuserad terapi (CFT) och Acceptance and commitment therapy (ACT)

CFT har som mål att bl.a. utveckla en individs förmåga att visa mer värme,medkänsla och förståelse för sig själv och andra,vilket är extra väsentligt vid överdriven skam och självkritik.

ACT har fokus på hur man vill leva sitt liv, arbeta med sina värderingar och i sitt agerande gå i den riktningen.Att kunna acceptera och förhålla sig till smärta och obehag så att detta inte blir ett hinder att leva fullt ut.

Interpersonell neurobiologi (IPNB) är ett forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande.Grunden är anknytningsteori.

Detta kan göra våra tankar,känslor,kroppsliga reaktioner och beteenden mer begripliga ur ett neurobiologiskt perspektiv.

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet där man lever med större medvetenhet om sig själv och det som händer i denna stund, precis som det är, utan att värdera och döma. Den har sina rötter i buddistisk meditation.

Denna förmåga till medveten närvaro kan du utveckla på flera sätt. Dels genom specifika meditationsövningar i sittande, liggande och i rörelse där fokus ligger på andning och kroppen .Dels i din vardag när du exempelvis promenerar, lagar mat eller duschar och uppmärksammar det du gör och upplever i stunden med hjälp av dina sinnen.

En ökad förmåga till närvaro skapar förutsättningar att kunna släppa taget om jobbiga, ohjälpsamma tankar ,fatta kloka beslut ,ta nya steg i livet och att få en mer rofylld kontakt med sig själv .Det skapar en psykologisk flexibilitet som ger dig resurser att hantera livet såsom det är.

Mindfulness används idag inom sjukvården för att öka förmågan att hantera stress, smärta och psykiska besvär.

En del av din rehabilitering i grupp eller individuellt. Vår Yoga är en lugn yogaform där vi fokuserar på andningen. Kroppsövningarna och positionerna är enkla, mjuka och inkännande. Yoga ger en grundläggande balans, fysiskt, mentalt och emotionellt. Höjd energi och ökad medvetenhet. Förbättrar rörlighet, muskelstyrka, hållning och kroppskännedom. Dessutom skänker den oss en lugn och skön stund då vi helt och fullt stänger av allt omkring oss och bara är i oss själva. Upplevelsen är närvaro, ökad medvetenhet och stillhet. En yogaform med den klassiska yogan som grund. Vi erbjuder också yoga utomhus.

Träning har mängder med positiva effekter på bland annat skelett, muskler, hjärt-lungsystemet och psykisk hälsa. Men träning kan också leda till skador och smärttillstånd till följd av inre och eller yttre faktorer. Yttre faktorer kan vara stress, bristande motivation samt omgivningens krav/press. Inre faktorer kan vara medfödda eller förvärvade, t.ex. nedsatt ledrörlighet, förkortad muskulatur, muskulär obalans, förändrat aktiveringsmönster etc.

Hos oss på Friskrehab får du hjälp med en specifik analys av din skada/smärttillstånd samt en funktionell analys av ditt rörelsemönster. Detta för att kartlägga vad som kan ha orsakat skadan. Tillsammans lägger vi upp en rehabiliteringsplan som kan innehålla såväl manuell behandling som rörlighets-, koordinations-, styrke- och konditionsträning inriktad specifikt mot din idrott/motionsaktivitet. Detta för att få till optimal läkning av din skada och samtidigt korrigera eventuella faktorer som kan ha orsakat skadan. Målsättningen med rehabiliteringen är att vi tillsammans skall uppnå en likvärdig eller tom förbättrad funktion jämfört med innan skadan så att du undviker nya skador och kan utföra den idrott/motionsaktivitet du önskar.

Några exempel på idrottsskador du kan få hjälp med hos oss:

 • Muskelbristningar/”sträckningar”
 • Fotledsstukning
 • Korsbands- och ledbandsskador knä
 • Inklämningssmärta axel
 • Luxation/subluxation axel/knäskål
 • Hopparknä/löparknä
 • Ljumsksmärta
 • Frakturer
 • Broskskador
 • Hjärnskakning
Inför behandling

Vid ditt första besök gör vi en manuell, specifik undersökning och bedömning av dina besvär, samt att vi tillsammans med dig lägger upp en behandlingsplan. Den kan omfatta smärtlindring, träning av ledrörlighet och muskelfunktion, avspänning och stresshantering. Målet är att du så snabbt som möjligt ska kunna återgå till dina tidigare aktiviteter eller idrott.

Efter behandling

Vi strävar efter att hjälpa dig till ett aktivt och friskt liv. Vi vill också ge dig kunskap och verktyg om hur du i framtiden ska kunna förebygga dina problem.

VI ÄR ANSLUTNA TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN.

HÖGKOSTNADS- OCH FRIKORT GÄLLER.

PATIENTAVGIFTEN ÄR 200 KR.

INGEN AVGIFT FÖR BARN/UNGDOMAR UNDER 20 ÅR ELLER ÄLDRE FROM 85 ÅR.

DU BEHÖVER INTE HA REMISS NÄR DU SÖKER TILL OSS.

UTEBLIVET BESÖK ELLER ÅTERBUD SENARE ÄN 24 TIMMAR FÖRE AVTALAD TID DEBITERAS 100 KR.

Anna Ahlqwist

Leg Fysioterapeut

Jag har lång erfarenhet som fysioterapeut med hög kompetens inom behandling av smärta från rygg och nacke. Även behandling av motion- och idrottsskador samt andra besvär från leder och muskler, huvudvärk och yrsel. Jag är specialist inom ortopedisk manuell terapi (OMT) samt inom området pediatrik (barn och ungdom). Som kompletterande behandling använder jag akupunktur och yoga. Jag ingår i ett forskarteam inom området smärta och skriver på min avhandling om unga med ryggsmärta.

Specialist i OMT steg 3
Examen i MDT/McKenzie
Specialist barn/ungdom
Idrotts- och motionsskador
Yoga instruktör
Akupunktur

073-4099793
anna@friskrehab.se

Maria Malmström

Leg Fysioterapeut/KBT terapeut

Jag är leg. fysioterapeut sedan 1978 och mitt specialområde är psykisk ohälsa.
Jag har har en kandidatexamen inom beteendevetenskap: KBT, barn
och ungdomspsykologi, psykosomatik, sexologi samt kognitiv coaching.

Vidareutbildningar:
ACT – acceptance and commitment therapy
CFT – compassion fokuserad terapi
IPNB – interpersonell neurobiologi
Basal kroppskännedom, mindfulness och mental träning

Sedan många år tar jag emot patienter med stressrelaterad ohälsa,
oro, ångest, depression, livskriser, fobier och sömnproblem.

070-2073938
maria@friskrehab.se

Kontakt

Vi nås genom ovanstående telefonnummer och mejladresser till Anna eller Maria. Kontakta oss gärna för samtal och tidsbokning.

Öppettider

Måndag till torsdag 08:00 – 19:00
Fredag 08:00 – 16:00

Adress

Lillatorpsgatan 18, 416 55 Göteborg

Hitta Hit

Spårvagn 5 till Töpelsgatan. Därefter kort promenad till Lillatorpsgatan 18.

Kommer du med bil är det gratis parkering på gatan utanför.

Ingång på baksidan av fastigheten.