Välkommen!

Vi är en grupp legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter som har vår mottagning på Gibraltargatan i Friskis&Svettis hus på Chalmersområdet i Johanneberg. Vi tar hand om dig oavsett om du är idrottsman, motionär eller har besvär relaterade till arbetsbelastning, sjukdom eller ålder. Vi arbetar också med sjukgymnastik för barn och ungdom.

Kompetens

Vi har lång erfarenhet av att behandla besvär från rörelse- och stödjeorganen och bred kompetens inom idrottsmedicin och ortopedisk rehabilitering. Hos oss har du tillgång till ett fullt utrustat gym.

Vi är vidareutbildade inom McKenzie-metoden, Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) samt akupunktur och har som specialområde behandling av värk från nacke, rygg och leder. Vi är också specialiserade på behandling av huvudvärk och migrän.

Vi har en hög kompetens och tar snabbt och professionellt hand om barn och ungdomar som behöver olika former av sjukgymnastik.

Vi erbjuder Kognitiv beteende terapi (KBT), stresshantering och mindfulness som behandling av stressrelaterade sjukdomar, ångest/oro, fobier, depression, långvarig smärta/spänning och sömnproblem.

Akupunktur är en flera tusen år gammal metod som härstammar från Kina. Legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter har efter vidareutbildning rätt att ge akupunktur mot smärta och vid vissa sjukdomstillstånd. I västvärlden skiljer sig förklaringsmodellen från den i kinesisk medicinsk. Vår förklaringsmodell bygger på de forskningsresultat som man hittills kunnat visa.

Sterila engångsnålar sätts i särskilda punkter och via tunna nervtrådar skickas impulser vidare till hjärnan. Hjärnan börjar producera bland annat endorfin som bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen i vävnaden där nålarna sitter.

Dry needling

Dry needling är en metod för att behandla triggerpunkter i muskulaturen. Kraftiga muskelspänningar och triggerpunkter i muskulaturen kan orsaka utstrålande smärta och påverka rörelsemönster. Vid behandlingen används samma typ av nål som vid akupunktur, nålen sticks in i den spända muskelsträngen och en sk ”local twitch respons” kan uppkomma.

MDT Står för Mekanisk Diagnostik och Terapi, men kallas också McKenziemetoden efter dess grundare Robin McKenzie, Nya Zealand.

Symtom från rygg, nacke eller andra leder kan bedömas utifrån MDT-konceptet. Efter frågor om bakgrunden till dina besvär kommer du att få göra specifika rörelser och pröva olika positioner.
Därefter kan dina besvär klassificeras och du kan få effektiva övningar mot smärtan.

Eftersom de flesta besvär från kroppens leder och muskler kommer tillbaka vid vissa belastningar, rörelser, sittande ställning mm är den stora vinsten att du får verktyg att förebygga problemen. Ibland måste dock manuella tekniker komplettera dina egna övningar. Du kommer också att få träna på att hitta din optimala hållning för att uppnå bästa möjliga resultat.

Metoden är spridd över hela världen. Kvaliteten säkerställs genom en internationell Examen i MDT. Metoden etablerades i Sverige på -90 talet.

Ortopedisk Manuell Terapi är en internationell specialistutbildning för sjukgymnaster som baseras på klinisk vetenskap. Metoden grundar sig på en helhetssyn av dig som patient. Efter en muntlig genomgång av bakgrunden till dina besvär gör vi en noggrann undersökning. Vi resonerar runt din hållning, nuvarande träning och arbetsställningar. Efter bedömningen får du ett individuellt anpassat träningsprogram samt vid behov behandling där vi använder oss av manuella tekniker.

Vi hjälper dig att hitta den hållning, arbetsställning samt den träningsmetod som passar dig bäst. I behandlingen ingår att ge dig kunskap om uppkomsten till dina besvär, så att du i möjligaste mån skall kunna förebygga dina problem.

På vår mottagning tar vi hand om barn och ungdomar som behöver olika former av sjukgymnastik. Vi erbjuder en hög kompetens och ett snabbt och professionellt omhändertagande av de barn och ungdomar som behöver sjukgymnastik.

Några av våra behandlingsområden:

 • Smärta/spänning i nacke och rygg
 • Spänningshuvudvärk och migrän
 • Torticollis
 • Post- operativ träning efter ortopediska skador
 • Idrottsskador
 • Reumatiska sjukdomar

Huvudvärk är ett vanligt besvär både hos vuxna och hos barn och ungdomar. De vanligaste formerna av huvudvärk är huvudvärk av spänningstyp och migrän. Huvudvärk kan förvärras av att man frekvent använder sig av smärtstillande läkemedel.

För den som lider av återkommande huvudvärk kan det vara till hjälp att under en period föra dagbok över sina besvär. Då kan man lättare hitta om det finns särskilda utlösande faktorer eller om huvudvärken återkommer vid särskilda tillfällen. Många med frekvent huvudvärk mår bättre av att sova och äta regelbundet, att motionera och att minska sin stress.

På friskrehab kan vi hjälpa dig att diagnosticera din huvudvärk samt att hitta metoder för att lindra och förebygga dina besvär. Avslappningsträning och stresshantering har i flertalet vetenskapliga studier visat sig vara effektivt vid huvudvärksbehandling.  Även akupunktur och anpassad fysisk träning för rörlighet, kondition och styrka kan reducera värkens frekvens och intensitet.

Stress är ett tillstånd av obalans mellan det som du eller omgivningen kräver av dig i förhållande till din upplevda förmåga- både psykiskt och fysiskt. Kroppens alarmsystem sätts då igång och reagerar med kamp/flykt beteende och om inte det fungerar, försöker” spela död” (uppgivenhet). Kroppens reaktion på stress kan bland annat yttra sig som muskelspänningar m.m.

Kortsiktigt kan dina symptom behöva lindras med hjälp av akupunktur, massage, taktil beröring och avslappning. På sikt behöver dock stressorer (det som triggar igång din stressreaktion) identifieras så att du i framtiden utvecklar din förmåga att bemöta vardagen mer balanserat. Då använder vi bland annat oss av avspänningstekniker, kroppsmedvetandeträning, mindfulness, struktur och planeringsfärdigheter, KBT och individuellt anpassad träning.

Behandlingen baseras på att du får en ökad insikt om hur stress påverkar oss både mentalt och fysiskt och dess bakgrundsmekanismer.

Kognitiv Beteendeterapi är en forskningsbaserad terapiform som har sin tonvikt på samspelet mellan individen och omgivningen samt individens tankar(kognitioner), känslor, beteenden och kroppens fysiologiska reaktioner. Fokus ligger främst på nuet och framtiden men för att få problemet begripligt kan man behöva titta tillbaka på vad som kan ha påverkat att problemet uppkommit.

Den bygger på ett nära respektfullt samarbete mellan patient och terapeut där bägge är aktiva och gemensamt sätter upp mål som man sedan arbetar mot. Varje möte har en klar struktur .Mellan mötena får du som patient möjlighet att träna på alternativa sätt att hantera ditt problem. Tillsammans gör ni löpande utvärderingar.

Terapin går ut på att du ska må och fungera bättre genom att förändra eller förhålla dig till tidigare problematiska tankesätt och beteenden så att dessa inte längre utgör ett hinder i livet.

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet där man lever med större medvetenhet om sig själv och det som händer i denna stund, precis som det är, utan att värdera och döma. Den har sina rötter i buddistisk meditation.

Denna förmåga till medveten närvaro kan du utveckla på flera sätt. Dels genom specifika meditationsövningar i sittande, liggande och i rörelse där fokus ligger på andning och kroppen .Dels i din vardag när du exempelvis promenerar, lagar mat eller duschar och uppmärksammar det du gör och upplever i stunden med hjälp av dina sinnen.

En ökad förmåga till närvaro skapar förutsättningar att kunna släppa taget om jobbiga, ohjälpsamma tankar ,fatta kloka beslut ,ta nya steg i livet och att få en mer rofylld kontakt med sig själv .Det skapar en psykologisk flexibilitet som ger dig resurser att hantera livet såsom det är.

Mindfulness används idag inom sjukvården för att öka förmågan att hantera stress, smärta och psykiska besvär.

En del av din rehabilitering i grupp eller individuellt. Vår Yoga är en lugn yogaform där vi fokuserar på andningen. Kroppsövningarna och positionerna är enkla, mjuka och inkännande. Yoga ger en grundläggande balans, fysiskt, mentalt och emotionellt. Höjd energi och ökad medvetenhet. Förbättrar rörlighet, muskelstyrka, hållning och kroppskännedom. Dessutom skänker den oss en lugn och skön stund då vi helt och fullt stänger av allt omkring oss och bara är i oss själva. Upplevelsen är närvaro, ökad medvetenhet och stillhet. En yogaform med den klassiska yogan som grund.

Träning har mängder med positiva effekter på bland annat skelett, muskler, hjärt-lungsystemet och psykisk hälsa. Men träning kan också leda till skador och smärttillstånd till följd av inre och eller yttre faktorer. Yttre faktorer kan vara stress, bristande motivation samt omgivningens krav/press. Inre faktorer kan vara medfödda eller förvärvade, t.ex. nedsatt ledrörlighet, förkortad muskulatur, muskulär obalans, förändrat aktiveringsmönster etc.

Hos oss på Friskrehab får du hjälp med en specifik analys av din skada/smärttillstånd samt en funktionell analys av ditt rörelsemönster. Detta för att kartlägga vad som kan ha orsakat skadan. Tillsammans lägger vi upp en rehabiliteringsplan som kan innehålla såväl manuell behandling som rörlighets-, koordinations-, styrke- och konditionsträning inriktad specifikt mot din idrott/motionsaktivitet. Detta för att få till optimal läkning av din skada och samtidigt korrigera eventuella faktorer som kan ha orsakat skadan. Målsättningen med rehabiliteringen är att vi tillsammans skall uppnå en likvärdig eller tom förbättrad funktion jämfört med innan skadan så att du undviker nya skador och kan utföra den idrott/motionsaktivitet du önskar.

Några exempel på idrottsskador du kan få hjälp med hos oss:

 • Muskelbristningar/”sträckningar”
 • Fotledsstukning
 • Korsbands- och ledbandsskador knä
 • Inklämningssmärta axel
 • Luxation/subluxation axel/knäskål
 • Hopparknä/löparknä
 • Ljumsksmärta
 • Frakturer
 • Broskskador
 • Hjärnskakning

En manuell behandlingsmetod av muskeloskeletala smärttillstånd/besvär som baserat på klinisk och vetenskaplig evidens. Behandlingsmetoden grundar sig i att en felställning i en led leder till smärta och förändrat rörelse/aktiveringsmönster.

På Friskrehab gör vi en analys av din skada/smärttillstånd och kan välja att behandla/korrigera enligt Mulligan concept om det bedöms aktuellt. Behandlingen är en del i rehabiliteringen för att korrigera eventuella felställningar och kunna komma vidare med rehabiliteringen av din skada/smärttillstånd.

Inför behandling

Vid ditt första besök gör vi en manuell, specifik undersökning och bedömning av dina besvär, samt att vi tillsammans med dig lägger upp en behandlingsplan. Den kan omfatta smärtlindring, träning av ledrörlighet och muskelfunktion, avspänning och stresshantering. Målet är att du så snabbt som möjligt ska kunna återgå till dina tidigare aktiviteter eller idrott.

Efter behandling

Vi är Friskis&Svettis sluss tillbaka till hälsa för dig som har problem med kroppen. När du avslutat din behandling/träning hos oss kan du fortsätta som motionär i samma lokaler. På Friskis&Svettis möter du oss också på gymmet och på gympagolvet som yoga- och gympaledare. Vi vill även ge dig kunskap om hur du i framtiden ska kunna förebygga dina problem.

VI ÄR ANSLUTNA TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN.

HÖGKOSTNADS- OCH FRIKORT GÄLLER.

PATIENTAVGIFTEN ÄR 100 KR.

INGEN AVGIFT FÖR BARN/UNGDOMAR UNDER 20 ÅR ELLER ÄLDRE FROM 85 ÅR.

DU BEHÖVER INTE HA REMISS NÄR DU SÖKER TILL OSS.

UTEBLIVET BESÖK ELLER ÅTERBUD SENARE ÄN 24 TIMMAR FÖRE AVTALAD TID DEBITERAS 100 KR.

Anna Ahlqwist

Leg. Sjukgymnast/Fysioterapeut

Specialist i OMT steg 3
Examen i MDT/McKenzie
Specialist barn/ungdom
Idrotts- och motionsskador
Instruktör Yoga
Akupunktur

073-4099793
anna@friskrehab.se

Maria Malmström

Leg. Sjukgymnast/Fysioterapeut

Specialiserad på Psykisk ohälsa
Kognitiv beteendeterapi (KBT) steg 1
Stresshantering
Instruktör Mindfulness och Yoga
Sömnstörningar

070-2073938
maria@friskrehab.se

Kontakt

Du når oss på vår gemensamma telefon 031-723 56 66

Telefontid

Måndag, onsdag, torsdag 09:30 – 11:30.

Övriga tider var vänlig lämna ett telefonmeddelande så återkommer vi så snart som möjligt. Du kan också söka oss på våra individuella mobilnummer eller mailadresser under respektive namn.

Öppettider

Måndag till torsdag 08:00 – 18:00
Fredag 08:00 – 16:00

Adress

Friskrehab, Gibraltargatan 3, 41258 Göteborg

Hitta Hit

Ingång via Friskis&Svettis, Gibraltargatan 3.

Buss 18 och 19 stannar på hållplatserna Vidblicksgatan och Ålandsgatan som ligger i närheten av mottagningen. Kapellplatsen som är en knytpunkt för buss och spårvagn ligger i närheten av oss.

Parkeringsplatser finns utefter Gibraltargatan. Friskrehab har en markerad handikappsplats på baksidan av huset.